Ubezpieczenia ryzyk specyficznych 2017-11-22T16:08:35+00:00

Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oferuje swoim klientom przygotowanie i wdrożenie programu ubezpieczenia obejmującego swoim zakresem ochronę ubezpieczeniową ryzyk specyficznych, takich jak:

  • Odpowiedzialność cywilną zawodową – pokrycie ochroną ubezpieczeniową roszczeń kierowanych do przedsiębiorstwa, których przyczyną jest błędne lub nieprawidłowe działanie Ubezpieczonego
  • Sprzeniewierzenie – obejmujące ochroną ubezpieczeniową szkody wyrządzone przedsiębiorstwu poprzez celowe nieuczciwe działanie pracowników
  • Przestępstwa komputerowe – ubezpieczenie od strat wywołanych atakami z zewnątrz na sieć informatyczną przedsiębiorstwa
  • Ryzyka cybernetyczne – ubezpieczenie od strat powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za niezgodne z prawem postępowanie z informacją, w tym pokrycie kar administracyjnych oraz strat związanych z wymuszeniami (blokada lub groźba ujawnienia danych osobowych
  • Wymuszenie – obejmujące ochroną ubezpieczeniową straty przedsiębiorstwa spowodowane wymuszeniami w stosunku do majątku lub osób