Loading...
Zakres usług 2017-10-25T16:20:49+00:00

ANALIZA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Na podstawie otrzymanych dokumentów ubezpieczeniowych, KBB dokonuje analizy zawartych umów ubezpieczenia pod kątem dopasowania do profilu działalności oraz realności posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.

OCENA RYZYKA

Ocena ryzyka przeprowadzona jest w następujących obszarach:
• zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w lokalizacjach przedsiębiorstwa;
• system utrzymania ruchu i zastępowalność maszyn i urządzeń;
• odpowiedzialność cywilna (w tym odpowiedzialność cywilna za produkt);
• wycofanie produktu z rynku.
Na podstawie zebranych w trakcie wizji informacji, wykonany zostaje raport inżynieryjny z rekomendacjami dotyczącymi minimalizacji ryzyka.

PREWENCJA

Prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń w kwestii możliwości dofinansowania projektów podnoszących poziom bezpieczeństwa.

PRZYGOTOWANIE OFERTY

• Zebranie danych ubezpieczeniowych oraz finansowo – księgowych do oferty;
• Przygotowanie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb Klienta (z uwzględnieniem ryzyk specyficznych dla danej branży);
• Przygotowanie zapytania ofertowego do Towarzystw Ubezpieczeniowych;
• Ocena oraz porównanie ofert otrzymanych od Ubezpieczycieli;
• Rekomendacja najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem zakresu ochrony, wyłączeń z OWU, szybkości i elastyczności likwidacji szkód, oceny wiarygodności standingu Towarzystwa Ubezpieczeniowego;
• Złożenie wniosku o wystawienie polis ubezpieczeniowych;
• Stała obsługa klienta:
– profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe,
– zgłoszenie mienia i sprzedaży mienia do ubezpieczenia,
– wystąpienie z wnioskiem o zwrot składki ubezpieczeniowej,
– wypowiadanie umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
– przypomnienia o terminach płatności składki lub rat,
– terminowe wznawianie umów ubezpieczenia.

PROCEDURY I SZKOLENIA

• Przygotowanie i wdrożenie procedur likwidacji szkód;
• Szkolenia dla pracowników technicznych z zakresu likwidacji szkód.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Sporządzenie wycen nieruchomości dla celów ubezpieczeniowych według wartości:
• odtworzeniowej,
• rzeczywistej.